Tema
Debat

Forsikringsforeningens vedtægter

Her kan du finde Forsikringsforeningens vedtægter, som regulerer foreningens formål, regler for ind- og udmeldelse, generalforsamlinger m.v.

 

§ 1 - Formål

Forsikringsforeningen har til formål at

 • varetage fælles interesser for personer knyttet til dansk forsikringsvirksomhed,
 • fremme interessen for teoretiske og praktiske forsikringsspørgsmål
 • virke for god kollegial forståelse såvel inden for medlemskredsen som inden for forsikringserhvervet i almindelighed
 • udvikle medlemmernes interesse for forsikringserhvervet samt gennem sin virksomhed at søge at udvikle erhvervet i overensstemmelse med den almindelige samfundsudvikling.

 

Foreningen kan forestå studierejser, herunder betale for deltagelse i konferencer, seminarer og lignende inden for forsikringserhvervet i både ind- og udland.

 

Til realisation af formålet afholdes møder i forårs- og efterårssæsonen med foredrag, diskussion eller virksomhedsbesøg.

 

Herudover kan der, i samarbejde med de øvrige nordiske lande, arrangeres en årlig stipendiatudveksling.

 

I samarbejde med forsikringsforeningerne i Norge og Sverige udgives 4 gange årligt Nordisk Forsikrings Tidsskrift (NFT).


Bestyrelsen kan beslutte at samarbejde med eksterne parter om afholdelse af foreningens arrangementer for medlemmerne.


§ 2 - Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som gennem sin virksomhed har en sådan forbindelse med forsikringserhvervet, at den kan danne et rimeligt grundlag for et medlemskab af foreningen. Undtagelsesvis kan andre med tilknytning til forsikringsvirksomhed efter bestyrelsens beslutning optages som medlemmer.

 

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis mindst 2/3 stemmer herfor.

 

I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

 

Et medlem kan udelukkes af foreningen, såfremt samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer derfor. Dog har den pågældende ret til at forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende generalforsamling, hvor der til beslutning om udelukkelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 3 - Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Pensionister er fritaget for kontingent.

 

Medlemskontingenter forfalder hvert års 1. januar.

 

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdagen, sendes der en påmindelse om, at vedkommende vil blive betragtet som udmeldt, såfremt beløbet ikke er betalt inden 14 dage, og ikke vil kunne optages på ny uden at betale restancen.

 

§ 4 - Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Der sker ikke tilbagebetaling af forudbetalt kontingent.

 

§ 5 - Generalforsamlinger

Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
 5. Behandling af foreliggende forslag
 6. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor - Revisoren vælges uden for bestyrelsens kreds for ét år ad gangen.
 8. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via mail - og offentliggøres på foreningens hjemmeside www.forsikringsforeningen.dk - med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er villige til at modtage genvalg.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

 

§ 6 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer forlanger det, skriftligt og med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal indkaldelse ske senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

 

§ 7 - Stemmeregler

Beslutninger på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved simpel flertalsbeslutning, jf. dog § 2, stk. 4 og § 11.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 8 - Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der på alsidig måde bør repræsentere og tilgodese faglige interesser inden for dansk forsikring.

 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter med formand og næstformand. Ved stemmelighed trækkes der lod. Dette møde ledes af sekretæren.

 

For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 8, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes på den nærmest følgende generalforsamling.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 4 vælges i lige år og 4 i ulige år fra og til slutningen af foreningens generalforsamling.

 

Genvalg kan finde sted for en periode op til 6 sammenhængende år. Med den øvrige bestyrelses godkendelse vil den nævnte periode dog kunne forlænges op til 10 sammenhængende år.

 

§ 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans fravær næstformandens - stemme udslaget.

 

Der føres en protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen skal underskrives af formanden eller - i hans fravær - næstformanden.

 

Bestyrelsen vælger en sekretær og fastsætter dennes vederlag.

 

Bestyrelsen vælger en dansk redaktør for Nordisk Forsikrings Tidsskrift (NFT).

 

Redaktør og sekretær deltager i bestyrelsesmøderne - dog uden stemmeret.

 

Administration og regnskab varetages af Forsikring & Pension.

 

§ 10 - Tegning - Hæftelse - Regnskab

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med sekretæren.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 11 - Ophævelse

Foreningen kan opløses på en ny ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette formål.

 

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer stemmer derfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 14 dage efter - indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages formuen til en fond, der varetager forsikringsmæssige formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

 

§ 12

Disse vedtægter er revideret og vedtaget den 23.04.2019.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.